HomeIn-depth Analysis (Page 5)

In-depth Analysis

Finfinnee, Amajjii 03/2023 - Mana hidhaa idilee keessaa baafamanii dhabamuun akkasumas manni murtii bilisa erga baaseen booda hidhaamanii turuun naannoo Oromiyaatti baratamaa dhufee jira. Hidhaan seeraan alaa akka kanaa buufatalee poolisii, manneen hidhaa al idilee fi mooraa leenjii waraanaa ykn buufata loltoonni keessa qubatan

Read More

Mihirat Gabrakiristoosiin @MercyG_Kirstos Finfinnee, Mudde 17/2022- Erga mootummaan Konkolaataa elektiriikaa jajjabeessuu fi gatii hir’isuuf jecha Fulbaanarraa eegalee qaraxarraa malee biyya keessaa akka galan taasisee fi konkolaatonni kunneen daandiiwwan magaala Finfinnee keessatti mul’atan dhawaataan dabalaa dhufeera. Akkasumas, labsiin haala itti fayyadama konkolaataa elektiriikaa too’atu qophaa’aa kan jiru ta’uu

Read More

Qabeenya Manca'eSuuraa: Poolisii Finfinnee Geetaahun Laggasaatiin @birmaduu2  Finfinnee -  Hoggantuu biiroo nagaa fi tasgaggii magaala Finfinee Liidiyaa Girmaa namoota “naannoo manneen barnootaatti hokkora kakaasuuf hojjachuun shakkaman” 72 to’annoo jala oolchuu Mudde 12 beeksiftee ture. Liidiyaan ji’a Fulbaanaa keessa kan muudamte yoo ta’u namoonni to’ataman kuni “manneen barnootaa wajjiin

Read More