HomeIn-depth Analysis

In-depth Analysis

Geetaahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Amajjii 11, 2023 - Daa’ima ganna saddeetii kan ta’e Abrahaam Abbabaa naannoo Piyaasaa iddoo maqaa addaa Araadaa jedhamutti ganama sa’aatii sadii hamma galagala sa’aatii lamaa fi sana boodaa madaala ulfaatinaa cinaa taa’ee ofiisaa wajjiin taphachaa oola. Abrahaam naannoo Sabaa fi Sablammmoota Itoophiyaa goodina

Read More

Finfinnee, Amajjii 03/2023 - Mana hidhaa idilee keessaa baafamanii dhabamuun akkasumas manni murtii bilisa erga baaseen booda hidhaamanii turuun naannoo Oromiyaatti baratamaa dhufee jira. Hidhaan seeraan alaa akka kanaa buufatalee poolisii, manneen hidhaa al idilee fi mooraa leenjii waraanaa ykn buufata loltoonni keessa qubatan

Read More

Mihirat Gabrakiristoosiin @MercyG_Kirstos Finfinnee, Mudde 17/2022- Erga mootummaan Konkolaataa elektiriikaa jajjabeessuu fi gatii hir’isuuf jecha Fulbaanarraa eegalee qaraxarraa malee biyya keessaa akka galan taasisee fi konkolaatonni kunneen daandiiwwan magaala Finfinnee keessatti mul’atan dhawaataan dabalaa dhufeera. Akkasumas, labsiin haala itti fayyadama konkolaataa elektiriikaa too’atu qophaa’aa kan jiru ta’uu

Read More