HomeXiinxala

Xiinxala

Hojjettoota dhaabbata Ayisan Ekspiiriyaansiin qacaramanii hojii giddugala waamicha Saafaarikoom Itoophiyaa hojjechaa jiran gaaffilee mirgaa kaasan irratti yeroo mari'atan. Suuraa: Hojjettoota

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.