HomeBusiness (Page 4)

Business

Finfinnee- Yeroo amma Tarkaanfii mootummaan gatiin boba’aa tasgabbeessuuf taasisaa jiruun kisaaraan Birrii biiliyoona 124 ta’u akka irra ga’e Ministeerri Daldalaa fi hariiroo Naannolee beeksiseera. Ministeerichi kana kan beeksise waltajjii raawwii Riifoormii Gabaa Boba'aa Ministeera Daldalaa fi tumsa waloo Naannoolee magaalaa Hawaasaatti qophaa’e irratti. Ministirri Daldalaa fi hariiroo

Read More

Finfinnee: Abbootiin Aksiyoonaa dhaabbata albuudaa fi misooma Warqee KEFI, daballii kaappitaala dhaabbatichaaf gara birrii biiliyoona 1.8 hayyamuu isaani ibsame. Akka ibsa torbe darbe kenname mul’isutti, Maallaqni kun pirojektii dhaabbatichaa kan Tulluu Kaappii fi pirojektoota Sa'uud Arabiyaa biroo lamatti akka dabalamuuf kan yaadameedha. Iddoo oomisha Warqee Tulluu

Read More

Finfinnee-Dhaabbatni Albuudaa KEFI maallaqa doolaara miliyoona 10 oliin shallagamu walitti qabu beeksise. Dhaabbatichi, maallaqni walitti qabame kun ijaarsi eegalamuun dura eegumsa nageenyaa akka cimsu ibseera. Dhuma kurmaana bara faayinaansii kana irratti guutummaan pirojeektii jalqabsiisuuf karoorfameera. Hojii babal’ifannaa Pirojeektichaa ilaalchisee dura taa’aan dhaabbata KEFI, Haarii Adaams, Tulluu

Read More