HomeBusiness (Page 2)

Business

Finfinnee, Adoolessa 18/2023 - Uggura Intarneetii mootummaan miidiyaalee hawaasaa gurguddoo afur irra ji’oota shanii oliif kaa’ee ture kaleessa sa’aatii boodaa eegalee kaafamuu fayyadamtoonni miidiyalee kanneenii ibsan. Miidiyaaleen hawaasaa kunneen Intarneetii virtuwaalii dhuunfaa (VPN) malee hojjachuu eegalaniiru. Waldhabdee mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti ka’e hordofuun hokkora

Read More

Sirna walii mallatteessuu Hoji Gaggeessaa Olaanaan Baankii Gadaa Obbo Waldee Bultoo fi Dura ta’aan Waldaa Bu’uuraa Hojjetoota Duraanii Daandii Qilleensa Itoophiyaa Obbo Kiyyaa Lammaa gidduu taasifame Finfinnee, Adoolessa 06/2023 - Baankiin erga hundeeffamee fi hojii eegale yeroo muraasa keessatti fedhii fi fayyadamummaa maamiltoota isaa guutuuf taajiloota

Read More

Finfinnee, Adoolessa 04, 2023 - Mootummaan Itoophiyaa daldala al-idilee daangaa jibuutii wajjiin gaggeeffamuuf beekamtii kennuu fi too’achuuf seera baasuu beeksise. Seerri bahu kuni daldala al-idilee biyyoota lameen gidduu jiru seeraan to’achuuf fi beekamtii kennuuf kan fayyadu ta'uu ministeerri daldalaa fi tokkuummaa’uu naannoo Itoophiyaa addeesseera. Itti aanaan

Read More