HomeBusiness (Page 6)

Business

Finfinnee: Abbootiin Aksiyoonaa dhaabbata albuudaa fi misooma Warqee KEFI, daballii kaappitaala dhaabbatichaaf gara birrii biiliyoona 1.8 hayyamuu isaani ibsame. Akka ibsa torbe darbe kenname mul’isutti, Maallaqni kun pirojektii dhaabbatichaa kan Tulluu Kaappii fi pirojektoota Sa'uud Arabiyaa biroo lamatti akka dabalamuuf kan yaadameedha. Iddoo oomisha Warqee Tulluu

Read More

Finfinnee-Dhaabbatni Albuudaa KEFI maallaqa doolaara miliyoona 10 oliin shallagamu walitti qabu beeksise. Dhaabbatichi, maallaqni walitti qabame kun ijaarsi eegalamuun dura eegumsa nageenyaa akka cimsu ibseera. Dhuma kurmaana bara faayinaansii kana irratti guutummaan pirojeektii jalqabsiisuuf karoorfameera. Hojii babal’ifannaa Pirojeektichaa ilaalchisee dura taa’aan dhaabbata KEFI, Haarii Adaams, Tulluu

Read More

Akkataa walii galtee dhabbileen lamaan waliif mallatteessaniitti  oomisha albuudaa irratti waltumsuu fi dhiyeessi maallaqaa taasisuun tajaajila biyya keessaa gama kanaan taasifamu fi indaastirii oomisha albuudaa biyyatti sadarkaa idil addunyaatti guddisuudha. Kanaanis kalaqni fi pirojeektonni haaraan Itoophiyaa keessatti hojjatamu gama hojiitinis ta’ee mallaqaatin deeggaramee, oomishni albuudaa  fi

Read More