HomeBusiness (Page 5)

Business

Akkataa walii galtee dhabbileen lamaan waliif mallatteessaniitti  oomisha albuudaa irratti waltumsuu fi dhiyeessi maallaqaa taasisuun tajaajila biyya keessaa gama kanaan taasifamu fi indaastirii oomisha albuudaa biyyatti sadarkaa idil addunyaatti guddisuudha. Kanaanis kalaqni fi pirojeektonni haaraan Itoophiyaa keessatti hojjatamu gama hojiitinis ta’ee mallaqaatin deeggaramee, oomishni albuudaa  fi

Read More

Mahleet Faasil tiin @MahletFasil Finfinnee,Guraandhala 18/2022 –Warshaan Daabboo Shaggar gatii rakasaan osoo addaan hin kutin daabboo jiraattota magaalaa Finfinneetiif  dabboo dhiyeessuuf  ture waggaa tokkoofi ji’a ja’a dura hojii eegale. Haa ta’u malee  warshaan daabboo Shaggar guyyoota torban lamaa as hojii dhaabuu isaatiin jiraattoota galii gadi aanaa

Read More

Suuraa: Biloom Barg Itoophiyaa keessatti waggaatti Sukkaara toonii 270,000 oomishuu kan danda’u warshaan Sukkaaraa Fincaa’aa,  haleellaan irra deddeebiin garee hidhattootaatan irratti raawwatamuu dubbi himaan dhaabbatichaa Rattaa Dammaqaa Biloom Bargitti himeera. Itti dabaluunis sababa haleellaa dhiyeenya gareen hidhattootaa maashinoota  fi shonkoora gubaniin warshichi hojii dhaabuuf akka dirqame

Read More