Oduu: Abbaan taayitaa qorichaa fi nyaataa gosoota nyaataa 91 akka hin fayyadamne hawaasa akeekkachiise 

Finfinnee Caamsaa 12, 2023 – Abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa gosoota omishaalee ashaboo ,zayita nyaataa fi kanneen biroo “eeyyama hin qaban” jedhe 91 hawaasni akka hin fayyadamne akeekkachiise.

Gosoota zayiita nyaataa gosa 27, ashaboo ayoodaayizdii 46,   Acheetoo gosa adda addaa shan, dhadhaa lawuzii akaakuu 2, karameellaa akaakuu 10 fi fileevarii vaaneellaa dimshaashaan 91 ta’an albuudaaleen omisha kannenitti dabalaman kan hin beekaman waan ta’ee fi, abbaa taayitaa dhimmichi ilaallaturraa eeyyama waan hin qabneef hawaasni akka hin fayyadamne abbaan taayitichaa beeksise.

Gosoota ashaboo fi zayitan dhoorkamanii armaan gaditti tarreeffamaniiru.

1. Ashaboo gabataa saabaa

2. Ashaboo gabataa Nigaat

3. Ashaboo gabataa Addis Birhaan  

4. Ashaboo gabataa Munaa

5. Ashaboo gabataa Beez

6. Ashaboo gabataa Gustoo  

7. Ashaboo gabataa Maak

8. Ashaboo gabataa Abbaay

9. Ashaboo gabataa Mastuuraa

10. Ashaboo gabataa Meenes

11. Ashaboo gabataa Muluu  

12. Ashaboo gabataa Arkii

13. Ashaboo gabataa Ardii

14.Ashaboo gabataa Zaman

15. Ashaboo gabataa caaraqaa

16. Ashaboo gabataa Faanaa

17. Ashaboo gabataa Daanaat

18. Ashaboo gabataa Soom

19. Ashaboo gabataa Gugsaa

20. Ashaboo gabataa Shaggaa

21. Ashaboo gabataa Fidak

22. Ashaboo gabataa Umii

23. Ashaboo gabataa Gizee  

24. Ashaboo gabataa Baamaak  

25. Ashaboo gabataa Maazii

26. Ashaboo gabataa Addis  

27. Ashaboo gabataa Gabataa Cawu  

28. Ashaboo gabataa Xaanaa

29. Ashaboo gabataa Maa’idaa

30. Ashaboo gabataa Amiin

31. Ashaboo gabataa Hoom

32. Ashaboo gabataa GM

33. Ashaboo gabataa Gadaa  

34. Ashaboo gabataa Zaamaa  

35. Ashaboo gabataa Soosii

36.Ashaboo gabataa Biquu

37. Ashaboo gabataa H.T.F

38. Ashaboo gabataa Afran 

39. Ashaboo gabataa Imireet

40. Ashaboo gabataa Ispeeshaal

43. Ashaboo gabataa Liyaa

44. Ashaboo gabataa Afii  

45. Ashaboo gabataa Yusraa  

46. Ashaboo gabataa Buzee

Gosoota zayita Nyaataa

1. zayta nyaataa Najaa

2. zayita nyaataa Riinaa

3. Zayita nyaataa Yenyaa

4. zayita nyaataa Nuuraa

5. zayita nyaataa Hiwoot

6. zayita nyaataa Miid

7.  zayita nyaataa Gunaa

8.  zayita nyaataa Addis Zaayita Nyaataa

9.  zayita nyaataa Nuur

10.  zayita nyaataa Nuuraa

11.  zayita nyaataa Soofii

12.  zayita nyaataa Daseet

13. Zayita nyaataa Haadii

14. Zayita nyaataa Ariif  

15. zayita nyaataa Sana’aa

16. zayita nyaataa Qaall

17. zayita nyaataa Naadiil

18.zayita nyaataa Salaam

19. zayita nyaataa Nuunnuu 

20. zayita nyaataa Miftaah

21. zayita nyaataa  

22. Zayita Xaazmaa

23. zayita Miinaa

24. zayita Bileen

25. zayita Dastaa

26. zayita Haadii

27. zayita Saaraa

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.