HomeArt and culture

Art and culture

Finfinnee, Waxabajjii 23/2022 -Tibba kana walleen aadaa haaraan artiist Daangaa Qananii mata duree 'Shillimii' jedhuun weelliste aadaa amma dura namni hedduun hin beekne baasuun fudhatama argateera. Walleen kun mucaa dubaraa weellistuu gameettii Ilfinash Qannoo kan taate Daangaa H Qananiin kan weellifame yeroo ta'u, daarektarri wallee kanaa

Read More

Suuraa: OBN Naatinaa'eel Fiixeetiin Finfinnee Waxabajjii 15/2022- Badhaasni maqaa Haacaaluu Hundeessaatin yeroo jalqabaaf gaggeeffamu (Hachalu Hundessa award) Waxabajjii 29, 2022 guyyaa yaadannoo wareegama isaa waggaa lammaffaa irratti akka gaggeeffamu Faawundeshiniin Haacaaluu Hundeessaa beeksise. Faawundeeshinichi sagantaa badhaasa kana ilaalchisee har’a Waxabajjii 15 miidiyaaleef ibsa laateera. Ibsa kana irratti kan

Read More