HomeFeature

Feature

Naatinaa’eel Fiixeetiin @NatieFit Finfinnee, Muddee 30/2022 - Addunyaa irratti namoonni hedduun sababoota adda addaatiin tajaajila fayyaa argachuu dhabuun hamma du’aatti rakkoo guddaa keessa jiraatu. Haalli kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota galii gadi aanaa qaban keessatti hammaataadha. Dhukkubsattoonni, keessattuu kanneen baadiyyaa jiran, sababoota hanqina maallaqaa baasii wal’aansa fayyaa

Read More

Suuraa: Suursagalee Manaya irraa Finfinnee Mudde 27/2022 - Addisaalam Xibaba ykn Kuul Surreen naannoo Oromiyaa godina Booranaa, bakka warri isaallee keessatti guddatan Areeroo jedhamutti dhalate guddate. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa isaa iddoo dhaloota isaa keessatti barate xumure.  Akkuma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumureen booda Inistiitiyuutii

Read More

Amantii Boonjaa Godina Shawaa Bahaa ganda Qilee Dooyyoo jedhamutti dhalatee guddate. Barumsa isaa sadarkaa jalqabaa mana barumsa Qilee Dooyyoo sadarkaa tokkoffaatti barate.  Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barumsa Maqiitti barate.  Sana booda Yuunivarsiitii Jimmaatti barnoota fayyaa osoo baratuu DV argatee bara 2015 gara Ameerikaa imale.  Ameerikaa deemee

Read More