HomeFeature (Page 4)

Feature

Finfinnee - Artisti Zarihuun Wadaajoon abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Aadde Zawudituu Makkoo Soolan irraa Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqamteetti bara 1952 dhalate. Barnoota isaa sadarkaa 1ffaa mana barumsaa Li'ilt Tsahaay Qassoo fi magaalaa Gimbiitti mana barumsaa Dajjaazmaach G/Igzihaabiheeritti barate. Barmoota sadarkaa

Read More

Naatinaa’eel Fiixeetiin @NatieFit Finfinnee, Muddee 30/2022 - Addunyaa irratti namoonni hedduun sababoota adda addaatiin tajaajila fayyaa argachuu dhabuun hamma du’aatti rakkoo guddaa keessa jiraatu. Haalli kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota galii gadi aanaa qaban keessatti hammaataadha. Dhukkubsattoonni, keessattuu kanneen baadiyyaa jiran, sababoota hanqina maallaqaa baasii wal’aansa fayyaa

Read More

Suuraa: Suursagalee Manaya irraa Finfinnee Mudde 27/2022 - Addisaalam Xibaba ykn Kuul Surreen naannoo Oromiyaa godina Booranaa, bakka warri isaallee keessatti guddatan Areeroo jedhamutti dhalate guddate. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa isaa iddoo dhaloota isaa keessatti barate xumure.  Akkuma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumureen booda Inistiitiyuutii

Read More