Home2022 (Page 15)

December 2022

Ummata Aanaa Kiiramuu irraa buqqa'eSuuraa: Waajjira Kominikeeshinii Giddaa Finfinnee, Mudde 3/2022 - Naannoo Oromiyaa, Godina Wallagga Bahaa, Aanaa Kiiramuutti haleellaa lama guyyoota muraasa giddu raawwatameen abbaa seeraa mana murtii aanaa Kiiramuu dabalatee lubbuun namoota hedduu darbe. Akka odeeffannoo Addis Standard jiraattota irraa argateetti haleellaawwan kunneen Sadaasa

Read More

Ristuu Yirdaawu Finfinnee,Mudde 2/2022-  Qondaalonni mootummaa pirezidaantii mootummaa Naannoo Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Kibbaa Ristuu Yirdaawuun hogganaman haala naannoo haaraa ‘Naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa’ jedhamu kan godina Guraagee caaseeffama haaraa kana irra deddeebiin mormaa jiru of keessatti hammatu hundeessuurratti Sadaasa 29 magaala Buttaajiraatti marii’ataniiru. Mariicharratti godinoonni Guraagee,

Read More

Finfinnee Mudde 02, 2022 - Boordiin dayireektaroota Fandii Misoomaa Afriikaa sagantaa fooyya’iinsa jiruufi jireenya hawaasa horsiisee bulaa gammoojjii Itoophiyaa keessa jiraataniif kan oolu deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 13.95 mootummaa Itoophiyaaf kennuuf mirkaneesse. Sagantaan ‘Borana Resilient Water Development for Improved Livelihoods’  jedhamu kun tajaajilawwan bishaanii fi qulqullinaa

Read More