Oduu: Humnoonni nageenyaa magaalaa Walaayitaa hayyuu beekamaa fi miseensa paartii mormituu Asaffaa Wadaajoo to’annoo jala oolchan

Asaffaa Wadaajoo

Finfinnee. Hagayya 09/2022 – Naannoo Saboota, Sablammoota fi Uummattoota Kibbaa, Godina Walaayittaa, magaalaa Sooddoo keessatti humnootni nageenyaa leellisaa beekamaa gaaffii naannummaa Walaayittaa fi miseensa koree giddu galeessaa paartii Sochii Biyyoolessaa Walaayittaa kan ta’e Asaffaa Wadaajoo irra deebiin akka hidhan haati warraa isaa Addis Standardiif mirkaneessiteetti.

Barsiisaa Yuunivarsiitii Diillaa duraanii kan ta’e Asaffaan Dilbata, Hagayya 07 humnoota nageenyaatiin to’annoo jala ooluu haati warraa isaanii Mintiwwaab Gabrasillaasee himteetti. Itti dabaluun, manni jireenyaa isaaniis sakatta’amee akka ture dubbatteetti. Hanga oduun kun maxxanfamutti Asaffaan mana murtiitti kan hin dhiyaanne yoo ta’u, sababni hidhameef ifa hin taane.

Dura taa’aan paartii Sochii Biyyoolessaa Walaayittaa, Amaanu’eel Mogisoo gama isaatiin paartichi Asaffaan maaliif akka hidhame akka quba hin qabaanne ibsuun, garuu haasaawwan gaaffii naannummaa Walaayittaa irratti Asaffaan dubbate waliin walqabachuu mala jedhee akka amanu himeera.

Asaffaa Wadaajoon namoota dhuunfaa kudhan baatileef hanga yeroo dhiyootti hidhaa keessa turan keessaa tokkodha.

Magaalaa Sooddoo keessatti mormii fi rakkoo nageenyaa dabalataa jira jedhame odeeffannoo marsaalee hawaasaa adda addaa irratti gabaafamaa jiru ilaalchisee Addis Standardiin kan gaafatame dura taa’aan paartichaa Amaanu’eel, “kun sobadha” jedheera. Akkasumas naannicha keessatti gurmaa’insa naannoo haaraa yaadame waliin walqabatee Sanbata darbe godinicha keessatti hiriirri ture jedhame dhugaa akka hin taane dubbate. Manni Maree Godina Walaayitaa Godinaalee Gaamoo, Geede’oo, Goofaa, Koonsoo, fi Oomoo Kibbaa, akkasumas Aanaalee Addaa shan: Alee, Amaaroo, Burjii, Baaskettoo, fi Daraashee waliin ta’uun kanneen naannoo tokko uumuun eegaman keessaa isa tokkooti.

Asaffaa Wadaajoon namoota dhuunfaa kudhan baatileef hanga yeroo dhiyootti hidhaa keessa turan keessaa tokkodha.

Godinni Walaayittaa gaaffii naannummaa manni maree Godina Walaayittaatiin naannoo of danda’e akka ta’uuf dhiheesse hordofuun humnoota nageenyaa fi lammiilee nagaa gidduutti waldhabdeen itti fufiinsaan uumame ta’ee jira. Miseensonni paartii mormituu, gaazexeessitoonni, hojjettoonni mootummaa fi aktiivistoonni waggoota lamaan darban keessa hidhaa poolisii keessatti dabarsaa turaniiru.

Dhiheenya kana Addis Standard mata duree naannummaa Walaayitaa fi tarkaanfii siyaasaa godinicha keessatti fudhataman irratti xiinxala walduraa duubaa maxxanseera. AS

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.