Kalaqa: Barattoonni Yuunivarsiitii 9 Itoophiyaa bakka bu’uun dorgommii xumuraa idil addunyaa Huawei ICT 7ffaa irratti hirmaachuuf Chaayinaa galan

Finfinnee, Caamsaa 24/2023 – Barattootni dorgommii ICT idil addunyaa dhaabbatni HUAWEI Caamsaa 24 hanga 28 biyya Chaayinaa magaalaa Sheenzanitti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf kaleessa CHaayinaa seenaniiru.

Barattoonni sagal kunneen Yunivarsiitii Gondar, Wachaamoo, Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinnee, Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan dhufanidha. Dorgommii kana irratti barattoonni garee sadii tokkoon tokkoon isaanii miseensota sadii kan qaban yoo ta’u, gareen lama Practical Track (Datacom, Security, WLAN, Big Data, Storage, AI, OpenEuler fi OpenGauss dabalatee) irratti fi gareen tokko Innovation Track irratti ni hirmaatu. Barattoonni daandii kalaqaa irratti dorgoman yaada kalaqaa mataa isaanii kan fidan yoo ta’u, barattoonni dorgommii “Geez Alphabet Classifier” jedhamu qabatanii dhiyaatu.

Barattoonni kun dorgommii biyyaalessaa fi ardii adda addaa irratti hirmaachuun sadarkaa sadarkaa isaaniitiin mo’attoota ta’uun xumuruun dorgommii addunyaa (Huawei ICT Competition 2022-2023 Global Final) irratti hirmaachuuf gahaniiru. Imala isaanii dura Deetaa Ministirri Ministeera Barnootaa Doktar Saamu’eel Kiflee fi hoji gaggeessaa fi hundeessaan dhaabbata ‘Hahu Jobs’ Qaala’aab Mazgabuu bakka argamanitti sirna gaggeessaa taasifameefi jira.

Sirna kanarratti Dr. Saamu’eel barattoota kanaaf muuxannoo idil-addunyaa qabaachuun kan nama kakaasuu akka ta’e ibsaniiru. “Kun carraa addaa dandeettii keessan agarsiisuu fi barattoota idil-addunyaa biroo waliin walqunnamuu ittiin dadeessanidha. Sadarkaa kanarra ga’uuf cimtanii hojjettaniittu, kana caalaas akka hojjettan nan amana,” jedhan. Itti dabaluunis, “Waltajjii idil-addunyaa irratti Itoophiyaa bakka bu’uun akka boonsitan, injifachuudhaanis saba guddaa kanaan akka boonsitan nan amana,” jedhan.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.