Home2022September

September 2022

Finfinnee, Fulbaana 30/2022 - Qorannoo Dhaabbanni Idil-Addunyaa Godaansaa (DIG) taasiseen waa'ee baqannaa ilaalchisee hawaasa bal'aaf hubannoo laachuun baqannaa seera-qabeessaaf faayidaa akka qabu mul'isee jira. Qorannoo kana kan adeemsise dhaabbanni qaama DIG ta'e kan Giddu-gala Xiinxala Daataa Baqannaa Idil-Addunyaa jedhamu yoo ta'u. Qorannoo kana kan adeemsise DIG

Read More

Suuraan bakka humnootni nageenyaa naannoo Gambellaa nama nagaa irratti ajjeechaa raawwatan keessaa tokko irraa kan fudhatame Naatinaa’eel Fiixeetiin @NatieFit Finfinnee, Fulbaana 29/2022 - Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa gabaasa qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa magaalaa Gambeellaatti hidhattootni humna nageenyaa naannichaa, Waraana Bilisummaa Oromoo (kan mootummaan Shanee jedhe waamu) fi

Read More

Finfinnee, Fulbaana 29/2022 - Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa haleellaa eenyummaa irratti hundaa’e irra deddeebiin hidhattoota al-idilee naannoo Amaaraa, miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) (baay’inaan aanga’oota mootummaatin Shanee jedhamuun beekaman), akkasumas hidhattoota dhuunfaa Lixa Oromiyaa, Godina Horroo Guduruu keessatti argaman raawwataniin torban sadii keessatti lammiileen nagaa

Read More