HomeInterview (Page 2)

Interview

Caamsaa 02, 2023 - Keessummaan AS afaan Oromoo torban kanaa barreessaa fi hayyuu seenaa Oromooo obbo Gamteessaa Kaasaati. Itti dhiyaadhaa! Seenaa koo Maqaan koo Gamteessaa Kaasaati. Kanan dhaladhe dirree Oromiyaa Shawaa lixaa aanaa Jalduutti. Barumsa hogbarruu Afaan Oromootiin Yuunivarsiitii Haaramaayaatii bara 2001 ebbifame. Itti fufuun Yuunivarsitii Wallaggaatii qorannoo

Read More

Suura: Faaris Alamuu fakkii kaase qabatee Geetaahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Caamsaa 12, 2023 - Faaris Alamuu godina Wallaga Bahaa aanaa  Boojjii Coqorsaatti dhalate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achumatti erga xumuree booda gara maagaala Hoolotaa dhufuun mana barumsa qophaa’inaa barate. Faaris yeroo ammaa Yuunivarsitii Finfinneetti barumsa ogummaa

Read More

Lalisee Mulugeetaa jedhamti. Dhalattee kan guddattee Horro Guduruu Wallaggaatti. Dizaaynarii uffataa taatee magaala Shaggar aanaa Burraayyuutti hojjachaa jirti. Maqaan koo Lalisee Mulugeetaa jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa, aanaa Abbayyii Coomman magaalaa fincaa'aatti dha. Industirii faashiniitiin ummata koo tajaajiluu nan barbaada. Guddina dizaayinii

Read More