March 2023

Pirojektoota lamaan eebbifaman keessaa tokko, wayita namootni bishaan waraabbatan Finfinnee, Bitootessa 21, 2023 -  Faawondeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu lama aanaalee Miyoo fi Dubluq godina Booranaatti ijaarsise Jimaata har’aa eebbisiise. Walitti qabduun boordii Faawondeeshinichaa fi haati warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damissoo, sagantaa eebba pirojektichaa

Read More

Finfinnee, Bitootessa 30/2023 - Himanni hoggantoota waraanaa fi siiviilii ABUT yakkaan shakkamanirratti banamee ture adda cituu Ministeerri Haqaa beeksise. Waliigaltee Nageenyaa mootummaa Ityoophiyaa fi ABUT gidduutti Piriitooriyaatti taasiifame hordofee sababa walitti bu’iinsaan yakki raawwatame karaa ce’umsa haqaan akka ilaallamu qabu waliigalamuu ibsameera. Muuxannoo idil addunyaa tilmaama keessa

Read More

Finfinnee, Bitootessa 30/2023 - Godina Arsii Lixaatti namni daa’ima umrii waggaa lama gowwoomsee ukkaamsuun maatii irraa qarshii 100,000 gaafachuun qarshii gaafatame san argachuu dhabnaan gara bosona keessa fudhachuun haala suukkanneessa ta’een erga ajjeese booda qaama isaa cicciree awwaalee hidhaa cimaa waggaa 25 irratti murtaa’uu Kominikeeshinii

Read More