HomeSocial Affairs (Page 34)

Social Affairs

Biruk Alamuu tiin @Birukalemu21 Finfinnee, Konfedereeshiniin Waldoota Hojjettoota Itoophiyaa (CETU), mootummaan dhimma hojjettoota manaa, godaantotaa hojjattootanii fi dararaa bakka hojiitti mudatu ilaalchisuun seerota hojjettoota idil addunyaa (ILO) akka raggaasu gaafate. Konfedereeshinichi konvenshinii ykn waliigaltee seerota hojjettoota idil addunyaa (ILO) keessaa waliigaltee godaansa hojii lakk.97 fi waliigaltee godaantota

Read More

Finfinnee, Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Biiroon Qindeessi Dhimmoota Namoomaa (UNOCHA) gareen wabii nyaataa fi sirna nyaataa qorannoo dhiyeenya baaseen, roobni turee eegaluun isaa miidhaa hongeen dhaqqabisaa jiru daran hammeessa jedhe.  Naannoo Oromiyaatti hongeen Godinaa 8 aanaa 56 keessatti mudate rakkoo hamaa qaqqabsiisaa tureera. Sababa gogiinsa kanaan lammiileen

Read More

Deetaan Ministira Ministeera Ministeera Barnootaa Saamu’eel Kiflee (PHD) Suuraa: Ministeera Barnootaa Finfinnee, Dhaabbileen Barnoota Olaanoo gama akkaadamikii fi dhaabbatummaan guutummaa guutuutti of danda’anii socho’u hanga jalqabanitti qormaatni bahiinsa eebbifamtoota barnoota olaanoof kennamu yeroof Ministeera Barnootaan kan laatamu ta’uu Ministeerichi beeksise. Ministeerichi Pirezidaantota dhaabbilee barnoota

Read More